Aanbesteding laboratoriumtesten

Aanbesteding laboratoriumtesten

Ook in de tweede helft van 2021 willen we er zeker van zijn dat iedere Nederlander met klachten zich snel en betrouwbaar kan laten testen. Daarom start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een aanbestedingsprocedure voor het contracteren van moleculaire diagnostiek – en bijbehorende logistieke diensten - voor het coronavirus SARS-CoV-2. De aanbesteding richt zich alleen op de benodigde diagnostiek voor de GGD-teststraten. Op 30 juni is op TenderNed het aanbestedingsdocument gepubliceerd waarin inschrijvers worden geïnformeerd over de voorwaarden en eisen waaraan zij moeten voldoen.

Deze aanbesteding is nodig omdat de huidige contracten met de laboratoria binnenkort aflopen. De komende aanbesteding richt zich specifiek op zogenoemde NAAT-testen (Nucleic Acid Amplification Technique). NAAT-testen stellen de aanwezigheid vast van RNA-materiaal van het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Onder de te contracteren NAAT-testen vallen in beginsel: PCR, RT-PCR en TMA.

Landelijke en regionale percelen

De aanbesteding is ingedeeld in 24 percelen: 23 regionale en één landelijk perceel. De regionale percelen komen overeen met de GGD-regio’s. Laboratoria die zich hiervoor inschrijven richten zich met hun dienstverlening dus op een regionale GGD. Twee regionale GGD-regio’s, Amsterdam-Amstelland en Brabant Zuid-Oost, zijn geen onderdeel van deze aanbesteding. Het landelijke perceel is bedoeld voor inschrijvers die landelijk willen opereren. De dienstverlening in alle percelen richt zich niet alleen op het analyseren van de testmonsters en de diagnostiek, maar ook bijvoorbeeld op het inkopen van het benodigde testmateriaal, het vervoer van de monsters en het registreren van de testresultaten in het automatiseringssysteem CoronIT.

Iedere inschrijver kan zich inschrijven voor maximaal twee percelen. Dit maximum aan het aantal inschrijvingen stimuleert een goede marktwerking en bevordert de kansen voor het midden- en kleinbedrijf. Zo kan een substantieel deel van de markt worden gecontracteerd. Bijkomend voordeel is dat er op deze manier geen afhankelijkheid ontstaat van een beperkt aantal partijen.

Nota van Inlichtingen

Dienst Testen heeft op 13 juli de Nota van Inlichtingen, die bij de momenteel lopende Europese aanbesteding moleculaire diagnostiek SARS-CoV-2 hoort, gepubliceerd. In dit document beantwoorden inhoudelijke experts vragen van mogelijke inschrijvers over de aanbestedingsdocumenten. De aanbestedingsdocumenten en Nota van Inlichtingen zijn in te zien via TenderNed, het aanbestedingsplatform van Rijksoverheid.

Zie voor meer informatie over publicatie Nota van Inlichtingen ook het nieuwsbericht op deze site.

Aanbestedingsprocedure wordt hervat

De Europese aanbesteding voor NAAT-testen en de bijbehorende logistieke diensten kan verder. Dat is de uitkomst van een kort geding dat een laboratorium had aangespannen tegen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De rechter heeft vandaag de vordering van het laboratorium afgewezen en het ministerie in het gelijk gesteld. 

Nu het ministerie van VWS in het gelijk is gesteld, zal zo snel mogelijk de beoordeling van de inschrijvingen plaatsvinden. Hierop volgt de voorlopige gunning. Het ministerie streeft er hierbij naar om uiterlijk vrijdag 15 oktober de beoordeling inclusief het versturen van de voorlopige gunningsbeslissingen te hebben afgerond.

De contracten die voortvloeien uit deze aanbesteding lopen in ieder geval tot 31 december 2021 en kunnen drie keer eenzijdig door de minister worden verlengd voor een periode van drie maanden. De huidige contracten blijven geldig tot drie weken na de gunning van het nieuwe contract.

Voorlopige gunning

Op woensdag 27 oktober zijn alle inschrijvers op de aanbesteding geïnformeerd over de voorlopige gunning. De definitieve gunning is gepland op 4 november, mits de andere partijen geen bezwaar hebben gemaakt. De indicatieve startdatum voor de nieuwe overeenkomsten is tweede helft november. De nieuwe overeenkomsten lopen in ieder geval tot en met 31 december 2021. De contracten kunnen drie keer met drie maanden eenzijdig worden verlengd door de minister van VWS.

Definitieve gunning uitgesteld

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kan nog niet overgaan tot definitieve gunning voor de Europese aanbesteding voor NAAT-testen. Dit is het gevolg van kortgedingen die enkele laboratoria hebben aangespannen tegen de voorlopige beslissing van het ministerie. De definitieve gunning is daarom tot nader order opgeschort.

Op 27 oktober maakte het ministerie van VWS bekend met welke laboratoria zij wilde gaan samenwerken. Omdat de inschrijvers op de aanbesteding nog een week de tijd hadden om bezwaar te maken tegen de beslissing van het ministerie, was het enkel nog een voornemen. Vandaag – op 4 november – had het ministerie definitief willen gunnen en de namen van de winnende inschrijvers bekend willen maken. Enkele inschrijvers hebben echter bezwaar gemaakt en spannen een kort geding aan tegen de beslissing van het ministerie.  Over de inhoud van het kort geding kan het ministerie - omdat het onder de rechter is – geen uitspraken doen.

Zie voor meer informatie over het uitstel van de definitieve gunningsbeslissing het nieuwsbericht hierover.

Europese aanbesteding voor analysecapaciteit laboratoria afgerond

Op 24 januari is overgegaan tot definitieve gunning voor de Europese aanbesteding van laboratoriumtesten. Hier vallen onder meer de PCR-testen onder. Mede door het afronden van de aanbesteding is nu een totale analysecapaciteit van 181.500 PCR-testen per dag gecontracteerd.

Hoewel er ruim 180.000 aan analysecapaciteit voor PCR-testen is ingekocht, ligt de werkelijke capaciteit met rondom de 150.00 PCR-testen per dag momenteel lager. Dit heeft onder meer te maken met opschalingsproblemen van enkele laboratoria. Het inzetten van commerciële teststraten ter ondersteuning van de GGD – een gevolg van afspraken tussen de GGD en Stichting Open Nederland - zorgt daarom niet alleen voor minder druk op de GGD-teststraten, maar ook voor minder druk op de analysecapaciteit van de laboratoria.

Zie voor meer informatie over de definitieve gunning en het inzetten van extra testcapaciteit het nieuwsbericht hierover.